Co můžete vyhrát:

1× zájezd na finále Ligy Mistrů UEFA pro 2 osoby

4× Sony Playstation 4 PRO 1TB

100× originální tričko Ligy Mistrů

Dodatek k pravidlům soutěže
„Vyhraj zájezd na finále Ligy Mistrů UEFA“

„KUPTE JAKÉKOLIV 3 PRODUKTY
Pepsi, Mirinda, 7UP, Moutain Dew, nebo Lay‘s
A VYHRAJTE
zájezd na finále Ligy Mistrů, Playstation 4 NEBO originální tričko Ligy Mistrů!“

1) Pořadatel a zadavatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost 4 P & P, spol. s r.o., IČ: 25618768, se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55284 (dále jen „pořadatel“).

Zadavatelem akce je společnost PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18017 (dále jen „zadavatel“).

2) Doba a místo konání soutěže:

Vzhledem k výpadku serveru, na němž probíhá soutěž, který nastal 3. 5. 2017, je termín soutěže, která probíhá výhradně prostřednictvím všech prodejen TESCO Extra a TESCO Hypermarket, provozovaných na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

prodloužený do 5. 5. 2017 23:59:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“).

Veškeré nevybrané šťastné chvilky v době výpadku jsou posunuty do konce soutěže tedy do 5. 5. 2017 23:59:59:59

V Praze 3.5.2017

Pořadatel
4 P & P, spol. s r.o.
IČ: 25618768
se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00, Praha 10

Pravidla soutěže:

KUPTE JAKÉKOLIV 3 PRODUKTY

Pepsi, Mirinda, 7UP, Moutain Dew, nebo Lay‘s

A VYHRAJTE

zájezd na finále Ligy Mistrů, Playstation 4 NEBO originální tričko Ligy Mistrů!“

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže
„Vyhraj zájezd na finále Ligy Mistrů UEFA“
(dále jen „soutěž“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky a Slovenské republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1) Pořadatel a zadavatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost 4 P & P, spol. s r.o., IČ: 25618768, se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55284 (dále jen „pořadatel“).

Zadavatelem akce je společnost PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18017 (dále jen „zadavatel“).

2) Doba a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 5. 4. 2017 00:00:01 hod. do 3. 5. 2017 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím všech prodejen TESCO Extra a TESCO Hypermarket, provozovaných na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

Kompletní seznam prodejen naleznete v příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel (dále jen „prodejny TESCO Extra a TESCO Hypermarket“).

3) Účastník soutěže:

Soutěže se může zúčastnit pouze spotřebitel, plně svéprávná fyzická osoba, občan České republiky nebo Slovenské republiky starší 18 let s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky, který splní všechny podmínky zapojení se do soutěže (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

Tato pravidla upravují podmínky soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

4) Účast v soutěži:

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

a) nakoupí v době konání soutěže, tedy v termínu od 5. 4. 2017 00:00:01 hod. do 3. 5. 2017 23:59:59 hod. jednorázově (tedy na jednu účtenku) minimálně tři libovolné produkty prodávané pod zn.: Pepsi, Mirinda, 7UP, Moutain Dew, nebo Lays (dále jen „soutěžní výrobky“), v libovolné kombinaci (tedy stejné či i rozdílné výrobky), a to výhradně v místě konání soutěže resp. v jakékoli prodejně TESCO Extra a TESCO Hypermarket na území České republiky nebo Slovenské republiky a pečlivě si uschová daňový doklad resp. účtenku (dále jen „soutěžní účtenka“) prokazující provedení tohoto nákupu soutěžních výrobků v době a místě konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“).

Originál dokladu o soutěžním nákupu resp. soutěžní účtenku je vždy nutné uschovat! A to nejen za účelem kontroly účasti v soutěži, ale zároveň pro prokázání uskutečněného soutěžního nákupu a případně vydání výhry.

b) Následně soutěžící v době trvání soutěže provede na webové stránce www.fotbal-pepsi.cz/tesco registraci do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“) a to tak, že vyplní do zde umístěného formuláře:
požadované kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefon, mail)
požadované údaje ze soutěžní účtenky (datum nákupu, čas a číslo účtenky). Datum, čas a číslo účtenky soutěžící nalezne ve spodní části účtenky, viz:

ticket-image

a potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

c) Okamžikem doručení soutěžní registrace do soutěže, je soutěžící zařazen do soutěže.

Nákup soutěžních výrobků, resp. produktů Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew, nebo Lays, a odeslání soutěžního formuláře musí být řádně a úplně realizováno v řádném termínu konání soutěže, tj. od 5.4.2017 00:00:01 hod. do 3.5.2017 23:59:59 hod. V případě, že soutěžící na www.fotbal-pepsi.cz/tesco nesplní podmínky soutěže, nákupy provede dříve či později, než je termín konání soutěže, nebo neprovede platně svou registraci, nebude do soutěže zařazen.

Účastníci odesláním webového formuláře s vyplněnými osobními údaji výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a město trvalého bydliště bude uveřejněno na www.fotbal-pepsi.cz/tesco v případě, že se stanou výherci v soutěži.

Soutěže se může každý́ účastník zúčastnit opakovaně, pokaždé však s novou platnou účtenkou, která dokumentuje nový soutěžní nákup (tedy jednorázový nákup minimálně tří produktů Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew, nebo Lays) v termínu konání soutěže, v prodejnách TESCO Extra a TESCO Hypermarket, v libovolné kombinaci. Každá účast soutěžícího musí být doložena platnou účtenkou, splňující podmínky této soutěže, jakož i všemi soutěžními účtenkami, s nimiž se účastník zapojil do soutěže.

Jedna účtenka může být v soutěži užita pouze jednou, bez ohledu na to, kolik soutěžních výrobků obsahuje, tedy je nerozhodné zda soutěžní účtenka obsahuje např.: 7 nebo 104 soutěžních výrobků, stále může být v soutěži užita pouze jednou. Účastníci, kteří se budou opakovaně účastnit soutěže s jedinou účtenkou, budou ze soutěže zcela vyloučeni.

Každý soutěžící může však vyhrát pouze jednou.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze doklady o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu v příslušném obchodním řetězci.

5) Určení výherců a výhry v soutěži:

Do soutěže je vloženo celkem 105 ks výher pro Českou republiku a Slovenskou republiku společně (soutěž je vyhodnocována společně):

1 x zájezd na finále Ligy Mistrů pro 2 osoby
Výherce či osoba obdarovaná resp. osoba, které výherce výhru s písemným souhlasem pořadatele a zadavatele soutěže daroval, a taktéž i doprovod si musí zajistit vstup do Bristolu na vlastní náklady a vlastní zodpovědnost, a je povinen si jej zajistit před odletem do Bristolu. Pořadatel, zadavatel ani pořadatel zájezdu není v žádném případě odpovědný za jakékoliv možné či vzniklé problémy s úřady Velké Británie či odmítnutí vstupu na území Velké Británie.

Výherce je povinen oznámit jméno, příjmení a adresu doprovodu dle pokynů pořadatele. Výherce či osoba obdarovaná také zodpovídá za zdravotní stav svůj a osoby, která ho doprovází, a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou do zahraničí.

Termín výhry tj. zájezdu je pevně dán a výherce či osoba obdarovaná si jej nemůže vybrat. Pořadatel, zadavatel ani pořadatel zájezdu nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka výhry vzniklé v místě realizace výhry.

Pokud bude doprovodem výherce, nebo doprovodem osoby, které výherce výhru daroval, osoba mladší 18 let s místem trvalého pobytu a doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, odpovídá výherce (popř. obdarovaná osoba) za chování této osoby po celou dobu zájezdu. Výherce je povinen oznámit jméno, příjmení a adresu této osoby dle pokynů pořadatele.

Účastníkem zájezdů v rámci výhry na finále Ligy Mistrů se tak mohou stát i osoby mladší 18ti let, s jejichž účastí na čerpání výhry v rámci ceny vyslovili jejich rodiče (zákonní zástupce) svůj předchozí písemný souhlas. Výherce, nebo osoba, které výherce výhru daroval, musí být starší 18ti let, bude osobu mladší 18 let doprovázet a prohlašuje, že nese plnou odpovědnost včetně odpovědnosti za škodu a zdraví (za svou osobu i osobu mladší 18 let), s tím, že odpovídá i za získání jednotlivých souhlasů od zákonných zástupců osoby mladší 18 let. V průběhu zájezdu pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za výherce či jeho doprovod.

Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem, obdarovaným či druhým účastníkem zájezdu nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou výherce či jeho doprovod utrpí během zájezdu. Výherce zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti v zájezdu a pokyny pořadatele, zadavatele či pořadatele zájezdu. Současně výherce bere na vědomí, že v případě nedodržení pokynů může být z akce bez dalšího vyloučen.

Zájezd na finále obsahuje:
Leteckou dopravu Praha – Bristol a Bristol - Praha pro dvě osoby
Odlet z Prahy do Bristolu: 02.06.2017 21:50, Odlet zpět z Bristolu do Prahy: 04.06.2017 18:20 leteckou nízkonákladovou společností, economy class.
2 vstupenky na finále Ligy mistrů UEFA, 3.6.2017, Cardiff
Ubytování na 2 noci v Bristolu v min. 3* hotelu v dvoulůžkovém pokoji
Transfer z hotelu na stadion v den zápasu a zpět
Transfer z letiště do hotelu nebo voucher na veřejnou dopravu a zpět
Součástí zájezdu není cestovní pojištění, stravování, kapesné a doprava z bydliště na letiště a zpět.
Výherce je povinen do 48 hodin od kontaktování pořadatele písemně doložit (způsobem v této výzvě stanoveným) 2 osoby, které se výhry budou účastnit (jména a příjmení vč. osobních údajů, které bude pořadatel požadovat na rezervaci letenky) vč. originálu účtenky, která byla v soutěži použita (jako výherní).
Tyto osoby, které budou uvedeny výhercem, jako cestující na Ligu Mistrů, nebude možno již změnit, v opačném případě výhra propadá.

4 x Sony Playstation 4 PRO 1TB
100 x originální pánské tričko Ligy Mistrů – (možnost výběru velikosti trička v rámci soutěžní zásilky a to až do vyčerpání zásob, následně je již volba velikosti trička čistě na pořadateli soutěže)

(dále jen „výhra“).

Výherce vyhrává 1 kus jedné z těchto výher.

Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:
Pro tuto soutěž je určena mechanika tzv. Šťastné chvilky. Šťastnou chvilkou se rozumí okamžik, ve kterém může soutěžící získat nárok na výhru, pokud se mu svou registrací strefí do okamžiku šťastné chvilky.

Po dobu trvání soutěže je určeno celkem 105 Šťastných chvilek, které jsou společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku, kdy každá jedna šťastná chvilka určuje jednoho výherce a jednu výhru.

Seznam šťastných chvilek, s určením jejich času a o jakou výhru se jedná je předem určen a je uzamčen u pořadatele akce.

Ke každé jedné Šťastné chvilce je také přiřazena konkrétní jedna výhra.

Po doručení soutěžní registrace soutěžícího resp. řádném vyplnění všech potřebných informací do webového formuláře na webu www.fotbal-pepsi.cz/tesco a po zadání kódu z účtenky a jeho doručení do soutěže, bude soutěžícímu automaticky zobrazena zpráva s potvrzením výhry a informací o jakou výhru se jedná nebo s vyvrácením výhry (tedy, že účast nebyla výherní).

O výherci rozhoduje vždy čas doručení soutěžní registrace (s kódem z účtenky) do systému webového rozhraní pořadatele soutěže.

Čas se řídí jedině dle nastavení konkrétního času na serveru webového portálu www.fotbal-pepsi.cz/tesco.

Pokud nebude ve Šťastné chvilce vybrán výherce, resp. žádný soutěžící se nestrefí do konkrétní Šťastné chvilky, bude pro výhru vybrán soutěžící, který svou registraci resp. formulář s kódem z účtenky odeslal v nejbližším možném termínu po okamžiku určené Šťastné chvilky.

Všechny Šťastné chvilky jsou určené ve formátu např.11 (hodina) : 11 (minuta) : 11 (vteřina) : 11 (setina vteřiny).

Výherci budou zároveň kontaktováni telefonicky na telefonní číslo, které uvedli v registraci do soutěže. Nejpozději však do 19. 5. 2017, 17. hodiny. Výherce bude po telefonu vyzván, aby nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení, zaslal pořadateli soutěže soutěžní zásilku obsahující kontaktní údaje výherce a originál (ověřenou kopii) účtenky, s níž dosáhl výhry v soutěži a to na adresu pořadatele uvedenou výše (doporučujeme zásilky zasílat prostřednictvím doporučení pošty) (dále jen „soutěžní zásilka“). Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat předložení všech účtenek, prostřednictvím nichž se soutěžící zapojil do této soutěže.

Výherci dále v soutěžní zásilce společně s výherní účtenkou přiloží informaci o tom, na jakou doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky si přejí výhru zaslat, a v případě výhry tričko jsou oprávněni napsat i preferovanou velikost trička.

Soutěžní zásilka musí být pořadateli soutěže doručena nejpozději do konce července 2017, na později doručené zásilky nebude brán zřetel.

Pokud soutěžící neprokáže svůj nárok na výhru výše uvedeným způsobem řádně a včas, bude ze soutěže vyřazen a výhra bude dle shora uvedených pravidel předána dalšímu účastníkovi soutěže v pořadí, s tím, že tento postup bude opakován max. dvakrát.

Výhry (věcné výhry a letenky na zájezd s instrukcemi) budou výhercům doručeny prostřednictvím České pošty – Doporučené psaní/balík.

V případě, že výherci nebude možné výhru přidělit, oznámit či doručit (např. z důvodu neexistujícího telefonního čísla, adresát se odstěhoval, adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí dané šťastné chvilky, příp. užít k dalším marketingovým či charitativním účelům.

6) Obecná ustanovení

a) Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

b) Pro soutěžící bude v době trvání soutěže k dispozici infolinka – +420 739 532 212 a e-mailová adresa soutez@4pap.cz. Infolinka i e-mailová adresa budou v provozu v době konání soutěže vždy ve všední den od 9,00 do 16,00 hodin. Náklady na volání hradí volající a to dle tarifního nastavení daného mobilního operátora volajícího resp. účastníka soutěže.

c) Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření provedení soutěžního nákupu! Bez platné účtenky, nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály (ověřené kopie) všech soutěžních účtenek soutěžících, se kterými se do soutěže přihlásili, a to od všech soutěžících, zejména pak od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. Účastník soutěže je povinen na výzvu pořadatele předložit originál (ověřenou kopii) účtenky od všech soutěžních nákupů, s nimiž se zapojil do soutěže. Pokud účastník nepředloží doklad/doklady o uskutečnění soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez dalšího vyřazen.

e) Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel ani zadavatel neodpovídají za doručení výher.

f) Pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

g) Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Za vady a reklamace spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani zadavatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Případné reklamace je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

h) Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k zadavateli, pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže nebo společnostem, které se na ní zúčastňují jiným způsobem, a dále příbuzní shora uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé. Z účasti na soutěži jsou rovněž vyloučeni ti, kteří zakoupené zboží vrátí, s výjimkou vadného zboží, které bude vyměněno za zboží bezvadné.

i) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli a nebo zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

j) Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že zadavatel a nebo pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít jeho jména, příjmení, názvu a obce ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy a to po dobu 10 let od ukončení soutěže bez omezení území.

k) Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násled. zákona č. 89/20012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město výherců v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a službami uvedené společnosti s tím, že mohou být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a audiovizuální záznamy výherců soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.

l) Účastí v soutěži, resp. odesláním soutěžní registrace, souhlasí účastník se zařazením všech (poskytnutých) osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 18017 jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména pořadatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas je udělován na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv bezplatně na adrese Společnosti písemně požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může na Společnost obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

m) Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

n) Nárok na výhru zaniká v případě, že pořadatel nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.

o) Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

p) Zadavatel nebo pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím.

q) V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

r) Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

s) Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky. Výhry v soutěži jsou tak společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

t) Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle pořadatele nebo na www.fotbal-pepsi.cz/tesco.

V Praze 8.2.2017

Pořadatel
4 P & P, spol. s r.o.
IČ: 25618768
se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00, Praha 10

Příloha č. 1. Kompletní seznam prodejen Tesco Extra a Hypermarkety Tesco na území České a Slovenské republiky

CZ

Ulice, Město, PSČ

Sportovní 1699
Přelouč
535 01

Obchodní 2554/1
Šternberk
785 01

Sportovců 14
Hostivice, Praha
253 01

Chomutovská 210
Klášterec nad Ohří
431 51

Ulice 1. máje 18
Mohelnice
789 85

Havlíčkova 1842
Chotěboř
583 01

Domoradická 299
Český Krumlov
381 01

Okružní 1884
Vlašim
258 01

Černokostelecká 2879/1
Říčany
251 01

Dr. Eduarda Beneše 642
Česká Třebová
560 02

Toušeňská 2042
Čelákovice
250 88

Alešova 3083
Dvůr králové
544 17

Šumperská 527
Uničov
783 91

Veltruská 815
Kralupy nad Vltavou
278 01

Husova 3078
Žatec
438 01

Marie Majerové 2241
Sokolov
356 01

Hrádecká 1310
Sušice II
342 01

Chrudimská
Boskovice
680 01

Lužanská ul. 2725/II
Rakovník
269 01

Vodárenská 3653
Mělník
276 01

Hradecká 1141
Jičín
506 01

Oslavanská 1548
Ivančice
664 91

Štemberkova 1698
Rychnov nad Kněžnou
116 01

Rybářská 2481
Uherský Brod
688 01

Smetanovy sady 2152
Jirkov
431 11

Netroufaly 770/12-14
Brno Bohunice
625 00

Pražská 2494/15
Cheb
350 02

Palackého
Holešov
769 01

Nádražní 228/2
Kopřivnice
742 21

Husova 69
Jaroměř
551 01

Sokolovská 2164
Tachov
347 01

Dráby 936
Vysoké Mýto
566 01

Průmyslová 275
Brandýs nad Labem
250 01

Jáchymovská
Ostrov nad Ohří
363 01

Chebská

352 01

Podkrušnohorská21/71
Litvínov
436 01

Chebská 998/1
Mariánské Lázně
353 01

Cihlářská 1516
Ústí nad Orlicí
562 01

Masarykova 873
Valašské Meziříčí
757 01

Kojetínská 3133/10
Přerov
750 05

Brněnská 514/13C
Vyškov
682 01

Velehradská 3254
Kroměříž
767 01

Nádražní 2590
Písek
397 19

Dr. Milady Horákové 10
Chrudim
537 01

Novodvorská 994
Praha 4
140 00

Žežická 598
Příbram
261 01

Frýdecká 77
Třinec
739 61

Domažlická 909
Klatovy
339 01

Dukelská 672
Nový Jičín
742 42

Jablunkovská 2041
Český Těšín
737 01

Bílkova 270
Poděbrady
290 01

Chebská 370/81A
Karlovy Vary
360 06

V kasárnách 1019
Kolín
280 02

tř. M. Malinovského 1304
Uherské Hradiště
686 01

Lidická 3341/137
Břeclav
690 02

Kosmonosy 1255
Mladá Boleslav
293 06

Vídeňská 100
Brno
619 00

Soběslavská 3038
Tábor
390 05

Obchodní 135
Trutnov
541 01

Kafkova 8
Olomouc
779 00

Přetlucká 3295/50
Praha 10
100 00

Příborská 2270
Frýdek Místek
738 02

Skandinávská 2
Brno
619 01

Konečná 25
Prostějov
796 01

Rudoltická 1706
Most
434 01

Těšínská 2914/44
Opava
746 01

Třída 17.Listopadu 883/2A
Karviná - Ráj
734 01

Ústecká 1905/8
Děčín
405 02

Americká 2777
Kladno
272 01

Brněnská 1825
Hradec Králové
500 09

Třída 3.května 1170
Zlín-Malenovice
763 02

Veselská 663
Praha 9
199 06

Brněnská 74
Jihlava
586 01

Cimburkova 4
Brno
612 00

Železničářů 8/1303
Havířov
736 01

Prodloužená 807
Ostrava
720 00

J. Boreckého 1590
České Budějovice
370 02

Novinářská 6A/3178
Ostrava
702 00

U Slávie 1527
Praha 10
100 00

Skandinávská 144/25
Praha 5
155 05

Rašínova třída 1669
Hradec Králové
500 02

U letiště 2/1074
Plzeň
301 00

Radlická 1/B
Praha 5
150 00

Rokycanská 1385/130
Plzeň
312 16

Sjízdná 5554/2
Ostrava -Třebovice
722 00

OD Tesco MY,
Soukenné náměstí 669/2A,
Liberec

OD MY Praha,
Národní 63/26,
Praha 1

OD Nám. 28. října 1610,
Hradec Králové

OD Americká 2186/47,
Plzeň 3

OD Dornych 404/ 4,
Brno 658 02

OD nám. T.G.Masaryka 1950,
Pardubice

SK

NÁZOV, ADRESA, PSČ

HM NITRA
Bratislavská 5
949 01

HM Extra KOŠICE
Trolejbusová 1
043 49

HM Extra BANSKÁ BYSTRICA
Zvolenská cesta 8
974 00

HM Extra BRATISLAVA Petržalka
Panónska cesta 9
851 04

HM Extra TRNAVA
Veterná 40
917 01

HM ŽILINA
Košická 3
010 01

HM PRIEVIDZA
Nábrežná 7
971 01

HM TRENČÍN
Belá 6469
913 21

HM MARTIN
OC Turiec 1
036 01

HM PREŠOV
Košická 6
080 01

HM PIEŠŤANY
Nikoly Teslu 6711/25
921 01

HM POPRAD
Teplická cesta 3
058 01

HM MICHALOVCE
Sobranecká cesta 5910
071 01

HM Extra BRATISLAVA Zlaté Piesky
Cesta na Senec 2
821 04

HM NOVÉ ZÁMKY
Nitrianska cesta 111
940 67

HM LEVICE
Turecký rad 7
934 01

HM Šaľa
Lúčna 7112K/2
927 05

HM Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 1763/37
018 41

HM Extra BRATISLAVA Lamač
Lamačská cesta 1C/59
841 04

HM Topoľčany
Martina Benku 1/A 4590
955 03

HM Pezinok
Myslenická 2/B
902 01

HM POVAŽSKÁ BYSTRICA
SNP 1911/429
017 01

HM Senica
Sotinská 1586/35
905 01

HM Nové Mesto nad Váhom
Trenčianska 2492/68
915 01

HM Vranov nad Topľou
Duklianskych hrdinov 31
093 01

HM Partizánske
Nitrianska 1771/118
958 01

HM Rožňava
Krásnohorská 3894/5
048 01

HM Humenné
Družstevná 39
066 01

HM Žiar nad Hronom
SNP 2733/100
965 01

HM Brezno
ČSA 59
977 10

HM Dolný Kubín
Alej Slobody 2686
026 01

HM Kežmarok
Tvarožnianska 2332/9
060 01

HM Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 2/2
957 01

HM Lučenec
Ľ. Podjavorinskej 5364
984 01

HM Myjava
Viestova 5
907 01

HM Fiľakovo
Biskupicka 48A/2056
986 01

HM Extra SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Medza 15
052 01

HM Hlohovec
Za Váhom 1
920 01

HM Galanta
Drevená 762/2
924 01

HM Veľký Meder
Medveďovská cesta 3777
932 01

HM Dunajská Streda
Hlavná 75/5843
929 01

HMRužomberok
Hrabovská cesta 5270
034 01

HM Prešov Vukov
Volgogradská 7/A
080 01

HM Revúca
M.R.Štefánika 1394/10
050 01

HM Liptovský Mikuláš
Kamenné Pole 4447/2
031 01

HM Malacky
Pezinská 13
901 01

HM Extra ZVOLEN
Obchodná 9520/4
960 01

HM Snina
Stakčínska 4520
069 01

HM Detva
Štúrova 3216
962 12

HM Rimavská Sobota
Cukrovarská 4983/1A
979 01

HM Bratislava DNV
Eisnerova 64/7095
841 07

HM Žilina
Obvodová 8640
010 07

HM Bardejov
Štefánikova 3957
085 01

HM Komárno
Bratislavská cesta 4018
945 01

HM Bratislava Dúbrav
Pri Hrubej luke 2
841 02

HM Bratislava P. Biskupice
Dudvážska 51/6
821 07

HM Senec
Bratislavská cesta 4345
903 01

HM Skalica
Mallého 53
909 01

HM Košice
Napájadlá 16
040 12

HM Zlaté Moravce
Hviezdoslavova 3
953 01

HM Čadca
ulica Slobody 1360
022 01

HM Púchov
Okružná 1922/1
020 01

HM Trebišov
M.R.Štefánika 1874
075 01

Zadavatelem akce je společnost PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18017.

Soutěž již proběhla a je ukončena!