Co můžete vyhrát:

1x Osobní automobil Nissan Juke

20x Originální batoh UEFA Champions League

Soutěž začíná dne 13. 4. 2017

Pravidla soutěže

„Hraj o Nissan Juke“

„KUPTE JAKÉKOLIV 3 PRODUKTY

Pepsi, Mirinda, 7UP, Moutain Dew, nebo Lays

A VYHRAJTE

Nissan Juke nebo originální batoh!“

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže
„Hraj o Nissan Juke“
(dále jen „soutěž“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1) Pořadatel a zadavatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost 4 P & P, spol. s r.o., IČ: 25618768, se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55284 (dále jen „pořadatel“).

Zadavatelem akce je společnost PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18017 (dále jen „zadavatel“).

2) Doba a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 13. 4. 2017 00:00:01 hod. do 10. 5. 2017 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím všech prodejen Globus, na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

Kompletní seznam prodejen Globus naleznete v příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel.

3) Účastník soutěže:

Soutěže se může zúčastnit pouze spotřebitel, plně svéprávná fyzická osoba, občan České republiky starší 18 let s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky, který splní všechny podmínky zapojení se do soutěže (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

4) Účast v soutěži:

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

a) nakoupí v době konání soutěže, tedy v termínu od 13. 4. 2017 00:00:01 hod. do 10. 5. 2017 23:59:59 hod. jednorázově (tedy na jednu účtenku) minimálně tři libovolné produkty prodávané pod zn.: Pepsi, Mirinda, 7UP, Moutain Dew, nebo Lays (dále jen „soutěžní výrobky“), v libovolné kombinaci (tedy stejné či i rozdílné výrobky), a to výhradně v místě konání soutěže resp. v jakékoli prodejně Globus na území České republiky a pečlivě si uschová daňový doklad resp. účtenku (dále jen „soutěžní účtenka“) prokazující provedení tohoto nákupu soutěžních výrobků v době a místě konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“).

Originál dokladu o soutěžním nákupu resp. soutěžní účtenku je vždy nutné uschovat! A to nejen za účelem kontroly účasti v soutěži, ale zároveň pro prokázání uskutečněného soutěžního nákupu a případně vydání výhry.

b) Následně soutěžící v době trvání soutěže provede na webové stránce www.fotbal-pepsi.cz/globus registraci do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“) a to tak, že vyplní do zde umístěného formuláře:
požadované kontaktní údaje: své jméno a příjmení, adresu, telefon, e-mail
požadované údaje ze soutěžní účtenky: číslo účtenky, datum a čas nákupu.

Datum, čas a číslo účtenky soutěžící nalezne ve spodní části účtenky, viz:

ticket-image

a potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

c) Okamžikem doručení soutěžní registrace do soutěže, je soutěžící zařazen do soutěže.

Nákup soutěžních výrobků, resp. produktů Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew, nebo Lays, a odeslání (resp. doručení) soutěžního formuláře musí být řádně a úplně realizováno v řádném termínu konání soutěže, tj. od 13. 4. 2017 00:00:01 hod. do 10. 5. 2017 23:59:59 hod.. V případě, že soutěžící při soutěžní registraci na www.fotbal-pepsi.cz/globus nesplní podmínky soutěže, nákupy provede dříve či později, než je termín konání soutěže, nebo neprovede platně svou registraci, nebude do soutěže zařazen.

Účastníci odesláním webového formuláře s vyplněnými osobními údaji výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a město trvalého bydliště bude případně uveřejněno na www.fotbal-pepsi.cz/globus v případě, že se stanou výherci v soutěži.

Soutěže se může každý́ účastník zúčastnit opakovaně, pokaždé však s novou platnou účtenkou, která dokumentuje nový soutěžní nákup (tedy jednorázový nákup minimálně tří produktů Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew, nebo Lays v termínu konání soutěže, v prodejnách Globus v libovolné kombinaci). Každá účast soutěžícího musí být doložena platnou účtenkou, splňující podmínky této soutěže, jakož i všemi soutěžními účtenkami, s nimiž se účastník zapojil do soutěže.

Jedna účtenka může být v soutěži užita pouze jednou, bez ohledu na to, kolik soutěžních výrobků obsahuje, tedy je nerozhodné zda soutěžní účtenka obsahuje např.: 7 nebo 104 soutěžních výrobků, stále může být v soutěži užita pouze jednou. Účastníci, kteří se budou opakovaně účastnit soutěže s jedinou účtenkou, budou ze soutěže zcela vyloučeni.

Každý soutěžící může však vyhrát pouze jednou.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze doklady o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu v příslušném obchodním řetězci.

5) Určení výherců a výhry v soutěži:

Do soutěže je vloženo celkem 21 ks výher:

1 x Osobní automobil Nissan Juke
Nissan Juke 1,2 DIG-T 115 Acenta, žlutá sunlight metalíza, žlutá personalizovaná hliníková kola (výbava je již určena a výherce není oprávněn si ji volit či jakkoliv měnit)
předání automobilu Nissan Juke proběhne u dealera vozidel Nissan (viz dále)
předání automobilu Nisan Juke bude probíhat za účasti pořadatele a zadavatele soutěže, z předání automobilu bude pořízena fotodokumentace, která bude sloužit pro marketingové účely pořadatele a zadavatele, s čímž soutěžící účastí v soutěži vyslovuje svůj souhlas.
(dále také jen jako „výhra –vozidlo“)
Výherce si musí sjednat náležitosti k odvozu automobilu, následně i přihlášení vozidla na majitele.
20x Originální batoh UEFA Champions League
(dále také jen jako „výhra – batoh“)
(dále společně také jen „výhra“).
Výherce vyhrává 1 kus jedné z těchto výher.

Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:
Pro tuto soutěž je určena mechanika tzv. Šťastné chvilky. Šťastnou chvilkou se rozumí okamžik, ve kterém může soutěžící získat nárok na výhru, pokud se se svou registrací strefí do okamžiku šťastné chvilky.

Po dobu trvání soutěže je určeno celkem 21 Šťastných chvilek, kdy každá jedna šťastná chvilka určuje jednoho výherce a jednu výhru.

Seznam šťastných chvilek, s určením jejich času a o jakou výhru se jedná, je předem určen a je uzamčen u pořadatele akce.

Ke každé jedné Šťastné chvilce je také přiřazena konkrétní jedna výhra.

Vyhodnocení soutěže bude ověřeno notářským zápisem osvědčujícím výherce jednotlivých výher.

Po doručení soutěžní registrace soutěžícího resp. řádném vyplnění všech potřebných informací do webového formuláře na webu www.fotbal-pepsi.cz/globus včetně zadání údajů z účtenky a jeho doručení do soutěže, bude soutěžícímu automaticky zobrazena zpráva s potvrzením výhry a informací o jakou výhru se jedná nebo s vyvrácením výhry (tedy, že účast nebyla výherní).

O výherci rozhoduje vždy čas doručení soutěžní registrace (s údajem z účtenky) do systému webového rozhraní pořadatele soutěže.

Čas se řídí jedině dle nastavení konkrétního času na serveru webového portálu www.fotbal-pepsi.cz/globus.

Pokud nebude ve Šťastné chvilce vybrán výherce, resp. žádný soutěžící se nestrefí do konkrétní Šťastné chvilky, bude pro výhru vybrán soutěžící, který svou registraci resp. formulář s údaji z účtenky odeslal v nejbližším možném termínu po okamžiku určené Šťastné chvilky.

Všechny Šťastné chvilky jsou určené ve formátu např. 11 (hodina) : 11 (minuta) : 11 (vteřina) : 11 (setina vteřiny).

Výherci budou zároveň kontaktováni telefonicky na telefonní číslo, které uvedli v registraci do soutěže. Nejpozději však do 31. 5. 2017, 17. hodiny. Výherce bude po telefonu vyzván, aby nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení, zaslal pořadateli soutěže soutěžní zásilku obsahující kontaktní údaje výherce a originál (ověřenou kopii) účtenky, s níž dosáhl výhry v soutěži a to na adresu pořadatele uvedenou výše (doporučujeme zásilky zasílat prostřednictvím doporučení pošty) (dále jen „soutěžní zásilka“). Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat předložení všech účtenek, prostřednictvím nichž se soutěžící zapojil do této soutěže.

Výherci výhry – batoh dále v soutěžní zásilce společně s výherní účtenkou přiloží informaci o tom, na jakou doručovací adresu na území České republiky si přejí výhru - batoh zaslat.

Soutěžní zásilka musí být pořadateli soutěže doručena nejpozději do konce července 2017, na později doručené zásilky nebude brán zřetel.

Pokud soutěžící neprokáže svůj nárok na výhru výše uvedeným způsobem řádně a včas, bude ze soutěže vyřazen a výhra bude dle shora uvedených pravidel předána dalšímu účastníkovi soutěže v pořadí, s tím, že tento postup bude opakován max. dvakrát.

Výhra - batoh budou výhercům doručena prostřednictvím České pošty – Doporučené psaní/balík.

Výhra – vozidlo bude výherci předána osobně slavnostním způsobem v místě a čase určeném zadavatelem soutěže, s tím, že se bude jednat o provozovnu dealera vozidel Nissan určeného zadavatelem, s tím, že bude reflektováno bydliště výherce a dohoda s výhercem (dle vzájemné komunikace). K předání dojde do 4 měsíců od data skončení soutěže. Výherce je povinen při převzetí výhry potvrdit předávací protokol. Při podpisu předávacího protokolu je zadavatel prostřednictvím osoby předávajícího oprávněn ověřit identitu výherce a jeho nárok na výhru. Odmítnutím podpisu předávacího protokolu ztrácí výherce na výhru nárok.

V případě, že výherci nebude možné výhru přidělit, oznámit či doručit (např. z důvodu neexistujícího telefonního čísla, adresát se odstěhoval, adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb nevyzvedne, či výhru odmítne převzít, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí dané šťastné chvilky, příp. užít k dalším marketingovým či charitativním účelům.

6) Obecná ustanovení

a) Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat a zároveň potvrzuje, že je osobou starší 18 let.

b) Pro soutěžící bude v době trvání soutěže k dispozici infolinka – +420 739 532 212 a e-mailová adresa soutez@4pap.cz. Infolinka i e-mailová adresa budou v provozu v době konání soutěže vždy ve všední den od 9,00 do 16,00 hodin. Náklady na volání hradí volající a to dle tarifního nastavení daného mobilního operátora volajícího resp. účastníka soutěže.

c) Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření provedení soutěžního nákupu! Bez platné účtenky, nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

d) Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály (ověřené kopie) všech soutěžních účtenek soutěžících, se kterými se do soutěže přihlásili, a to od všech soutěžících, zejména pak od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. Účastník soutěže je povinen na výzvu pořadatele předložit originál (ověřenou kopii) účtenky od všech soutěžních nákupů, s nimiž se zapojil do soutěže. Pokud účastník nepředloží doklad/doklady o uskutečnění soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez dalšího vyřazen.

e) Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel ani zadavatel neodpovídají za doručení výher.

f) Pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Náklady na uplatnění výhry nese v plném rozsahu výherce. Výherce nemůže požadovat více, než mu bude v souladu s těmito pravidly poskytnuto.

g) Výhru – vozidlo je možné reklamovat pouze u autorizovaného dealera vozidel Nissan, www.nissa.cz. Veškeré případné reklamace výhry – vozidlo je tak výherce povinen řešit přímo s tímto autorizovaným dealerem.

h) Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Za vady a reklamace spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani zadavatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru batoh není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Případné reklamace je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry (viz výše). Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

i) Výhra – vozidlo podléhá srážkové dani. Srážková daň bude za výherce uhrazena v souladu se zákonem.

j) Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k zadavateli, pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže nebo společnostem, které se na ní zúčastňují jiným způsobem, a dále příbuzní shora uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé. Z účasti na soutěži jsou rovněž vyloučeni ti, kteří zakoupené zboží vrátí, s výjimkou vadného zboží, které bude vyměněno za zboží bezvadné.

k) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli anebo zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

l) Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že zadavatel anebo pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít jeho jména, příjmení, názvu a obce ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy a to po dobu 10 let od ukončení soutěže bez omezení území.

m) Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násled. zákona č. 89/20012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město výherců v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a službami uvedené společnosti s tím, že mohou být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a audiovizuální záznamy výherců soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.

n) Výherce soutěže – vozidlo výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně pořizovat během předávání výhry zvukové, obrazové a audiovizuální záznamy výherce soutěže (dále jen „záznamy“) a tyto bezplatně užít ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu (území, množství) a to zejména v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele soutěže v souvislosti s touto soutěží či produkty a službami společnosti zadavatele, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže, s tím, že v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, jsou oprávněni tento záznam užít případně včetně jména, příjmení a města výherce.

o) Účastí v soutěži, resp. odesláním soutěžní registrace, souhlasí účastník se zařazením všech (poskytnutých) osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 18017 jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména pořadatele, pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas je udělován na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv bezplatně na adrese Společnosti písemně požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může na Společnost obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

p) Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

q) Nárok na výhru zaniká v případě, že pořadatel nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.

r) Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.

s) Zadavatel nebo pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím.

t) V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

u) Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

v) Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle pořadatele nebo na www.fotbal-pepsi.cz/globus.

V Praze 8.2.2017

Pořadatel
4 P & P, spol. s r.o.
IČ: 25618768
se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00, Praha 10

Příloha č. 1. Kompletní seznam prodejen Globus na území České republiky

Ulice, Město, Globus

Sárská 5/133
Praha - Zličín

Globus
Chlumecká 765/6
Praha - Černý Most

Globus
Kostelecká 823
Praha - Čakovice

Globus
Hradecká 40
Brno

Globus
Plesná 326
Ostrava

Globus
Těšínská 2830/83
Opava

Globus
U Skleníků 1490/24
Havířov

Globus
Pražská 39/248
Olomouc

Globus
Poděbradská
Pardubice

Globus
Sousedská 600
Liberec

Globus
Tyršova 869
Ústí nad Labem

Globus
Chotíkov 385
Plzeň

Globus
České Vrbné 2327
České Budějovice

Globus
Obchodní 30
Karlovy Vary

Globus
Černovická 5457
Chomutov

Soutěž již proběhla a je ukončena!